DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE
PSYCHICZNIE CHORYCH PROWADZONY PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

ŚW. KAROLA BROMEUSZA

Specyfika i funkcjonowanie.

       Dom Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 22 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza przeznaczony jest dla przewlekle psychicznie chorych kobiet.
Dom położony jest w centrum miasta u zbiegu dwóch głównych ulic osłonięty od nich drzewami i krzewami. W pobliżu znajduje się park miejski, liczne kościoły, muzeum, kawiarnie, biblioteka i wiele innych ciekawych miejsc związanych z historią miasta. Bliskość centrum umożliwia mieszkankom wyjścia po drobne zakupy, zwiedzanie wystaw w pobliskim muzeum, czy też udział w imprezach kulturalnych odbywających
się na rynku miasta.
Mieszkanki Domu wymagają całodobowej opieki i wszechstronnej pomocy osób drugich, dlatego też Dom świadczy usługi:
 
 • w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości,
 • w zakresie potrzeb opiekuńczych: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 • wspomagające, polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 • w zakresie potrzeb zdrowotnych: umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze
 
       Jednym z elementów zarządzania naszym Domem . jest system wartości wynikający z praw człowieka (Deklaracja Praw Człowieka ONZ, 1948) i obowiązującego prawa (Ustawa o Pomocy Społecznej, 2004). Do nadrzędnych wartości mających bezpośredni wpływ na misję,
cele i funkcjonowanie naszego Domu należą: godność osoby, intymność, niezależność, możliwość wyboru. Ich realizacja przebiega w duchu miłości chrześcijańskiej i służby człowiekowi.
 
Pobyt w Domu jest odpłatny według zasad przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

Koszt utrzymania mieszkańca od 01.01.2023 wynosi 4824.41 zł

  Budżet Domu pochodzi z dotacji przekazywanej przez organ nadrzędny, która jest ustalana na podstawie przepisów prawa.
Źródłem dochodów są również opłaty za pobyt mieszkańców określone zgodnie z obowiązującymi przepisami w decyzji o skierowaniu. Prowadzenie Domu jako zadania zleconego przez administrację rządową nie jest działalnością gospodarczą.
Aktami wewnętrznymi, regulującymi funkcjonowanie Domu są: Statut, Regulamin Organizacyjny, Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca, Regulamin Pracy.
 
Budynek i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Posiada dźwig osobowy oraz podjazdy, które umożliwiają w pełni swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 
Wyposażony jest w następujące pomieszczenia :
 
 • pokoje mieszkalne jedno-, dwu-, trójosobowe;
 • jadalnie z aneksem kuchennym,
 • gabinet lekarsko – pielęgniarski,
 • pokój gościnny,
 • kaplicę,
 • salę terapii zajęciowej,
 • salę rehabilitacji,
 • palarnię,
 • kuchnię ogólną,
 • pralnię z prasownią,
 • pomieszczenia administracji,
 • dom posiada ogród, w którym znajdują się ścieżki spacerowe, ławki, altana i oczko wodne.
Skip to content