DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE
PSYCHICZNIE CHORYCH PROWADZONY PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

ŚW. KAROLA BROMEUSZA

Polityka RODO
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 22, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
 
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
  w Tarnowskich Gówach, ul. Gliwicka 22
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione
  na podstawie przepisów odrębnych,
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS
  (na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych)
 • dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji kierujących mieszkańców do DPS. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane,
  dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
 • posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym nie będzie wobec nich profilowania.
Skip to content